Traffic Safety Omamori from Meiji Shrine

22.60$

Safety Omamori. Original from Meiji Shrine, Tokyo.

Out of stock